CELE I OBSZARY

 Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie karmienia piersią jako optymalnego sposobu żywienia niemowląt i małych dzieci, w tym prawa kobiet do wyłącznego karmienia piersią do ukończenia szóstego miesiąca życia dziecka, a następnie do kontynuacji karmienia piersią, przy rozszerzonej diecie dziecka, do dwóch lat i dłużej, oraz do podejmowania świadomych decyzji dotyczących żywienia dzieci, wolnych od wpływów komercyjnych. 

Pozostałe cele - przeczytaj w STATUCIE.

Cele Stowarzyszenia mieszczą się w obszarach ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw kobiet i dziecka.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

SOPWKP realizuje swoją misję i cele statutowe głównie poprzez działania w następujących obszarach (zobacz więcej w zakładce "nasze aktywności")

OCHRONA KARMIENIA NATURALNEGO - dążenie do pełniejszej, w tym skuteczniejszej ochrony prawnej karmienia piersią w Polsce, zwłaszcza poprzez:

 1. promowanie i ochronę prawa konsumentów i osób profesjonalnie odpowiedzialnych za opiekę nad matką i dzieckiem, w tym przedstawicieli ochrony zdrowia, do jasnej i rzetelnej informacji o żywieniu niemowląt i małych dzieci, wolnej od wpływów komercyjnych. W tym obszarze skupiamy się zwłaszcza na : 

  - promowaniu i kontroli przestrzegania Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami (kodeks WHP) w Rzeczypospolitej Polskiej, promowaniu tego Kodeksu w Unii Europejskiej oraz działaniach na rzecz wdrożenia tego kodeksu w Polsce i UE;
  - monitoringu naruszeń przepisów prawnych w zakresie marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz produktów pokrewnych w Polsce, w tym zgłaszaniu przypadków podejrzenia naruszenia prawa w tym zakresie do właściwych organów;
  - działania edukacyjne, promocyjne i prawne na rzecz ochrony karmienia piersią i karmienia mlekiem kobiecym, w tym upowszechnianie praw związanych z laktacją;
  - uczestnictwo w pracach legislacyjnych, w szczególności opiniowanie aktów prawnych i udział w konsultacjach społecznych. 
PROMOWANIE KARMIENIA NATURALNEGO W SPOŁECZEŃSTWIE, zwłaszcza poprzez propagowanie i rozpowszechnianie fachowej wiedzy na temat karmienia piersią i laktacji, w tym prawnych kwestii związanych z karmieniem piersią, oraz podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie znaczenia karmienia mlekiem kobiecym dla zdrowia dziecka, matki i całego społeczeństwa oraz w zakresie ekonomicznych i klimatycznych skutków niekarmienia piersią. 


WSPARCIE W KARMIENIU PIERSIĄ - zwłaszcza poprzez:
 1. niemedyczne wsparcie laktacyjne w formie bezpłatnego dyżuru (laktacyjny S.O.S.)
 2. bezpłatny dyżur dietetyczny, neurologopedyczny, farmaceutyczny
 3. grupa wsparcia online
 4. mapa specjalistów przyjaznych karmieniu piersią

ZRZESZANIE OSÓB PROMUJĄCYCH I WSPIERAJĄCYCH KARMIENIE PIERSIĄ ORAZ DĄŻĄCYCH DO JEGO PEŁNIEJSZEJ OCHRONY, podzielających wartości Stowarzyszenia wyrażone w Statucie i Polityce Etyki SOPWKP - cel ten realizowany jest m.in. poprzez:
 1. organizowanie szkoleń, kursów, wykładów, warsztatów i konferencji dokształcających dla członków Stowarzyszenia,
 2. wymianę informacji o działaniach i szkoleniach związanych z laktacją,
 3. organizację i wspieranie różnych form współpracy i wzajemnej pomocy koleżeńskiej.