KODEKS WHO

Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA (dalej Kodeks WHO) jest zbiorem rekomendacji regulujących szeroko rozumiany marketing produktów zastępujących mleko kobiece (takich jak np. mleko początkowe, mleko następne, mleko typu Junior), butelek do karmienia i smoczków do nich. Jego celem jest przyczynienie się do zapewnienia bezpiecznego i odpowiedniego żywienia niemowląt poprzez ochronę i promowanie karmienia piersią oraz poprzez zapewnienie właściwego używania - tam, gdzie jest to konieczne - produktów zastępujących mleko kobiece, w oparciu o odpowiednią informację, marketing i dystrybucję. 

Kodeks został przyjęty w 1981 roku przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHA) i jest on systematycznie uzupełniany przez następujące po nim rezolucje WHA, razem z którymi stanowi całość - minimum, jakie jest rekomendowane do zaimplementowania przez państwa członkowskie.

Treść Kodeksu i rezolucji dostępna jest na stronie WHO tutaj. Streszczenie rezolucji opublikowano na stronie tutaj. 

KODEKS WHO A PRAWO POLSKIE

Kodeks WHO - jako taki - nie stanowi niestety obowiązującego w Polsce prawa (dokument ten nie ma mocy prawnie wiążącej). Jedynie niektóre jego zapisy zostały wdrożone do prawa polskiego i nie wszystkie z nich są obwarowane realnymi sankcjami. Stanowi to istotną barierę przed przestrzeganiem zasad "odpowiedzialnego marketingu" przez producentów i sprzedawców tych kategorii produktów. Tymczasem niekontrolowany (niezgodny z Kodeksem WHO) marketing tych produktów szkodzi karmieniu piersią, jak również godzi w prawo rodziców do świadomych decyzji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci. (zob. szerzej TUTAJ na stronie Prawo i laktacja) Dlatego tak istotne są działania na rzecz jak najpełniejszego wdrożenia zapisów Kodeksu WHO do prawa polskiego (i unijnego), jak również monitorowanie marketingu mleka modyfikowanego pod kątem przestrzegania prawa polskiego i Kodeksu WHO, a także informowanie i edukowanie w zakresie Kodeksu WHO.

Jako Stowarzyszenie promujemy Kodeks WHO, informujemy i edukujemy w tym zakresie, działamy na rzecz jak najpełniejszego wdrożenia tego Kodeksu w Polsce i UE. W przyszłości zamierzamy przetłumaczyć Kodeks WHO na język polski oraz wdrożyć monitoring jego przestrzegania, a obecnie kontrolujemy przestrzeganie jego zapisów pośrednio, tj. w ramach monitoringu przestrzegania przepisów prawa polskiego (zob. Monitoring marketingu). 

Jeśli chcesz pomóc, DOŁĄCZ DO ZESPOŁU ds. Monitoringu Marketingu.


Więcej informacji o Kodeksie i jego relacji do prawa polskiego znajdziesz na stronie www.prawoilaktacja.pl . Zachęcamy również do zapoznania się z krótkimi broszurami dotyczącymi Kodeksu WHO, tj.: 

The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: Frequently Asked Questions (2017 Update), Geneva, Switzerland, World Health Organization; 2017, https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-17.1

The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: Frequently asked questions on the roles and responsibilities of health workers, Geneva: World Health Organization; 2020, https://www.who.int/publications/i/item/9789240005990 .